Albert Heijn Spaaractie ‘Sparen voor een 2e toegangskaartje gratis’ wordt geleverd door Albert Heijn, LocalFun en We Do Retail.
De voorwaarden downloaden? Klik hier.

Albert Heijn
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam
KvK 35012085

LocalFun
Fun Product Finders B.V.
Erasmusweg 15
4104 AL Culemborg
KvK 11061790

We Do Retail

We Do Retail B.V.

Heuveloord 25D

3523 CK Utrecht

KvK 52069834

 

Referenties

1 - Actievoorwaarden Sparen voor 2e toegangskaartjes gratis
2 - Algemene voorwaarden voor levering van diensten / vouchers
             Artikel 16 Privacybeleid
             Artikel 17 Cookiebeleid

Actievoorwaarden Sparen voor 2e toegangskaartjes gratis 


 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Sparen voor 2e toegangskaartje gratis spaaractie’ (verder te noemen: de ‘Actie’) van Albert Heijn B.V. Albert Heijn is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. 
 • De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V., LocalFun en We Do Retail B.V.
 • Albert Heijn, LocalFun.nl en We Do Retail B.V. behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site ah.nl/ahuitjes worden geplaatst, voorzien van een datum. 
 • AH en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 


I Sparen

 • Albert Heijn is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Uit-zegels.
 • Van 14 augustus 2017 t/m 3 september 2017 (week 33 t/m 35) krijgt u één AH Uit-zegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn-winkels in Nederland en online op ah.nl. 
 • Bij ah.nl wordt het aantal spaarzegels berekend over het bruto bonbedrag, voor verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst. 
 • De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt op ah.nl op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels. 
 • AH to go winkels en de winkels in België zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
 • Op de kassabon staat het aantal te ontvangen AH Uit-zegels. 
 • Bij 5 originele AH Uit-zegels heeft u een volle spaarkaart.
 • Van de Actie zijn uitgezonderd en hier ontvangt u geen AH Uit-zegels over: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding voor kinderen tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. 
 • Klanten die gebruik maken van de zelfscan en scan to go kassa’s moeten met de kassabon naar het servicepunt om daar de AH Uit-zegels in ontvangst te nemen. II Verzilveren

 • LocalFun is verantwoordelijk voor de verzilvering van de kaarten.
 • Volle spaarkaarten kunnen van 14 augustus 2017 t/m 28 januari 2018 online worden verzilverd op www.ahuitjes.nl voor een 2e gratis toegangskaartje voor alle deelnemende uitjes in heel Nederland (keuze uit 300 uitjes). U ontvangt na de reservering een online voucher.
 • Lever de volle spaarkaart én voucher, welke u ontvangt bij uw online reservering, in bij de kassa van het door u gekozen uitje.
 • Op de spaarkaart staat een promotiecode, welke u moet invullen tijdens het reserveren op www.ahuitjes.nl.
 • Volle spaarkaarten en online vouchers, welke je ontvangt na de online reservering op www.ahuitjes.nl, voor een 2e gratis toegangskaartje kunnen worden ingeleverd t/m uiterlijk 1 april 2018. Dit geldt voor alle deelnemende uitjes in Nederland.
 • Op www.ahuitjes.nl vindt u alle uitjes die op basis van de actie een 2e toegangskaartje gratis aanbieden.
 • Op de deelnemende uitjes zijn ook de eigen voorwaarden van toepassing. Deze zijn ook op de website bij het desbetreffende uitje te vinden.
 • De volle spaarkaart is uitsluitend geldig bij alle aan de actie deelnemende uitjes in Nederland in combinatie met een online reservering via www.ahuitjes.nl
 • Deelnemende uitjes behouden zich het recht bepaalde dagen uit te sluiten van beschikbaarheid.
 • Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde AH Uit-zegels zijn inwisselbaar. 
 • De deelnemende uitjes behouden zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. 
 • Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. 
 • Losse AH Uit-zegels of spaarkaarten met minder dan 5 AH Uit-zegels zijn niet inwisselbaar.
 • Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waardecompensatie.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 


III Slotbepalingen

 • Albert Heijn, Local Fun.nl, We Do Retail B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende uitjes. 
 • Albert Heijn is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart, deze website of AH Uit-zegels
 • Op de actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. 
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van de zegels kunt u terecht op ah.nl/klantenservice
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van de actie of het verzilveren van de spaarkaarten kunt u e-mailen naar klantenservice@ahuitjes.nl of bel 088-5009700 op maandag-vrijdag van 09.00-17.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 13.00 uur. 
 • Kijk op de website van de uitjes voor meer informatie en de overige actievoorwaarden.

Aldus opgemaakt te Zaandam op 5 mei 2017
Algemene voorwaarden voor levering van diensten en/of vouchersArtikel 1: Definities


Aanbod:
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek gedaan door of namens LocalFun waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.

Afnemer:  Degene die met LocalFun een overeenkomst sluit tot het leveren van een Prestatie. Algemene voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.

Dienst:  Door LocalFun te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard op grond van de Overeenkomst.

Gebrek: Het niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst. Levertijd/ Uitvoeringsperiode: De tussen LocalFun en Afnemer afgesproken termijn waarbinnen de Prestatie geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst, door Afnemer en LocalFun.

Overeenkomst: De tussen Afnemer en LocalFun tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van een Voucher en/of de afname van een Dienst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen:  LocalFun en Afnemer gezamenlijk.

Prijs:  Het voor de Prestatie door Afnemer aan LocalFun te betalen bedrag.

Prestatie:  De door LocalFun op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren Dienst of Voucher.

Voucher:  De door LocalFun op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren actieproduct.

LocalFun: De gebruiker van deze Algemene voorwaarden, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar de gebruiker van deze Algemene voorwaarden deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met Afnemer. LocalFun is een handelsnaam van Fun Product Finders B.V.

Hetgeen in deze Algemene voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.


Artikel 2 Toepasselijkheid en uitleg
2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Algemene voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze Algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden. 


2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitnodigingen tot het doen van een Aanbod, aanvaarding, opdracht, bevestiging en overeenkomst tussen LocalFun en de Afnemer alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.

2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de LocalFun uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover LocalFun deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.


Artikel 3 Aanbod, totstandkoming en wijziging
3.1 Elk door LocalFun gedaan Aanbod is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn in alle gevallen onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Prestatie en tijdelijk van aard en “zolang de voorraad strekt”.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3 Het aanbod betreft een heldere en volledige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoudt en /of diensten, zodat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand wanneer het Aanbod van LocalFun door de Afnemer wordt aanvaard en betreft een Overeenkomst onder de ontbindende voorwaarde dat LocalFun de aanvaarding niet accepteert. Niet acceptatie van de aanvaarding wordt binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst schriftelijk door LocalFun aan de Afnemer medegedeeld.

3.3 Wijziging van de Overeenkomst is voor LocalFun slechts bindend indien deze door haar schriftelijk is aanvaard.

3.4 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

3.5 LocalFun kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.

3.6 In het geval de aanvaarding door Afnemer - ook indien slechts op ondergeschikte punten - afwijkt van het Aanbod van LocalFun, wordt de Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. Dit geldt niet wanneer LocalFun de afwijking accepteert.

3.7 LocalFun kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 LocalFun kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en website voor zover in een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

3.9 Bij een Aanbod van LocalFun bestaat voor LocalFun geen verplichting tot levering van een gedeelte van het Aanbod tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.

3.10 Het aantal door Afnemer af te nemen Vouchers is in alle gevallen gelimiteerd.

3.11 De Voucher verliest in voorkomend geval zijn geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

3.12 Het is Afnemer niet toegestaan om, in voorkomend geval, de Voucher voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LocalFun.

3.13 LocalFun behoudt zich het recht voor om het aangaan van een Overeenkomst met Afnemer te weigeren indien deze handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.14 LocalFun behoudt zich het recht voor om bij een redelijk vermoeden van fraude of misbruik van de Voucher, de betreffende Voucher in te trekken of te blokkeren.


Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door LocalFun gehanteerde prijzen zijn inclusief: a. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Alle prijzen betreffen reguliere toegangsprijzen. Op daltarieven of aanbiedingen in welke vorm dan ook kan geen aanspraak worden gemaakt.

4.4 LocalFun mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan Afnemer worden meegedeeld voordat Afnemer de Voucher koopt.

4.5 Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst reeds een Prijs is overeengekomen en daarna één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van ten minste vijf procent, is LocalFun gerechtigd de overeengekomen Prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan de Afnemer in rekening te brengen.

4.6 LocalFun behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien bij Afnemer in rekening te brengen.

4.7 Indien LocalFun de prijs wenst te verhogen als bedoeld in lid 5 en 6 van dit artikel dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 14 (veertien) werkdagen.


Artikel 5 (Aan)betaling en verzuim

5.1 Betaling dient direct elektronisch plaats te vinden via het door LocalFun aangeboden betalingskanaal. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit
is bijgeschreven op een bankrekening van LocalFun.

5.2 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan wettelijke rente verschuldigd, maandelijks te voldoen.

5.3 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Afnemer op dat moment aan LocalFun verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien: a. Afnemer zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt; b. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer; c. door Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Afnemer; d. met betrekking tot alle of een deel van Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor; e. Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend; f. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn; g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd; h. Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden; i. de ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt; j. Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

5.4 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, is Afnemer aan LocalFun buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden bepaald conform de “Staffel buitengerechtelijke incassokosten”.

 

Artikel 6 Levertijd/Uitvoeringsperiode en uitvoering Overeenkomst 
6.1 Door LocalFun wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld. 

6.2 LocalFun gaat er bij de vaststelling van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn. 

6.3 De Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vangt aan nadat Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 

6.4 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die LocalFun redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft LocalFun het recht de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren. 

6.5 Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, tenzij deze meer dan 14 (veertien) dagen bedraagt. In dat geval kan Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan LocalFun ontbinden. Hij heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het voor de Voucher reeds betaalde gedeelte van de Prijs. 

6.6 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer recht op schadevergoeding. 

6.7 LocalFun bepaald de wijze waarop de Dienst wordt uitgevoerd. 

6.8 LocalFun heeft het recht om de Dienst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet.

 

Artikel 7 Risico overgang 
7.1 Levering van de Voucher vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op het moment dat LocalFun de Voucher aanbiedt en/of heeft aangeboden aan Afnemer op de in het handelsverkeer gebruikelijke wijze. Dadelijk nadat de Voucher is geleverd, draagt Afnemer het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door de Voucher mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van LocalFun is te wijten. 

7.2 Op Afnemer rust een afnameplicht. Indien een door LocalFun aangeboden Voucher wegens niet aan LocalFun toe te rekenen omstandigheden niet (kan) wordt (worden) afgenomen, is LocalFun bevoegd om, uitsluitend te zijner keuze, de Voucher op te slaan en/of te verkopen aan derden dan wel, indien opslag en/of verkoop redelijkerwijs niet van LocalFun kan worden gevergd te (doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van Afnemer. Een en ander laat onverlet alle eventuele andere rechten van LocalFun tegenover Afnemer.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 
8.1 Het door LocalFun geleverde en nog te leveren Voucher blijft eigendom van LocalFun totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Afnemer verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen. 


8.2 Enig door LocalFun geleverd of te leveren Voucher mag niet worden doorverkocht. 

8.3 Het in lid 4 van dit artikel bepaalde laat het recht van LocalFun op volledige schadevergoeding onverlet.
 
8.4 LocalFun kan het retentierecht uitoefenen op het ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door Afnemer aan LocalFun ter hand gestelde goed/goederen, indien en voor zolang als: a. Afnemer de Prijs en overige kosten van de Prestatie niet (geheel) voldoet aan LocalFun en/of b. Afnemer de Prijs en overige kosten van eerdere door de LocalFun verrichte Prestaties niet (geheel) voldoet aan LocalFun; en/of c. Afnemer niet (geheel) voldoet aan zijn overige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 9 Verplichtingen van Afnemer 

9.1 Afnemer draagt zorg en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan LocalFun in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens. 

9.2 Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van de Voucher (in acht) moeten worden genomen. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door LocalFun dan wel die zijn opgenomen in door LocalFun meegeleverde handleidingen en/of instructiemateriaal.

 

Artikel 10 Garantie 
10.1 LocalFun garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de Prestatie, die naar beste inzicht en vermogen van LocalFun en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, op het moment van levering. Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van LocalFun en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. 

10.2 Indien Afnemer meent dat aan het gestelde in artikel 10 lid 1 niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene voorwaarden te handelen. Wanneer LocalFun in dat geval vast stelt dat de klacht gegrond is, zal LocalFun overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel handelen, doch uitsluitend indien Afnemer aantoont dat dit Gebrek in de Prestatie veroorzaakt is door een onjuiste, fabricage, constructie of verwerking van de Voucher, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door LocalFun, dan wel door de inzet van ondeugdelijke materialen ter uitvoering van de Dienst. 

10.3 Uitsluitend naar keuze van LocalFun gaat LocalFun over tot kosteloos herstel, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging van de Prestatie. Zij kan, uitsluitend naar haar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de Prijs van de gebrekkige Prestatie. 

10.4 Door vervanging of herstel van de Prestatie krachtens lid 3 van dit artikel wordt de overeengekomen reclamatietermijn niet verlengd.
 
10.5 LocalFun biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door Afnemer voorgeschreven wijze van verwerken, productie, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Afnemer voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon. 

10.6 Niet onder de garantie vallen daarnaast gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op: a. onoordeelkundige behandeling door de Afnemer; b. onjuiste opslag door de Afnemer waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag; c. verlies/slijtage door normaal gebruik; d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn; e. vouwen in de Vouchers en/of daarmee samenhangende beschadigingen; f. het naleven van enig overheidsvoorschrift. 

10.7
Gedurende de periode waarin Afnemer in verzuim is ter zake enige verplichting jegens LocalFun, is LocalFun niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie. 


Artikel 11 Klachten 

11.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Afnemer bij levering van de Prestatie direct schriftelijk aan LocalFun kenbaar te worden gemaakt. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan LocalFun tegengeworpen worden. 

11.2 Afnemer dient alle overige klachten binnen 14 (veertien) dagen nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 20 van deze Algemene voorwaarden, na levering van de Voucher, schriftelijk aan LocalFun te melden. 


11.3 De vorenbedoelde melding(en) dient te worden verstuurd aan: klantenservice@ahuitjes.nl en dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat LocalFun in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt Afnemer geacht de geleverde Voucher te hebben goedgekeurd. 


11.4 In ieder geval zal de beoordeling of de Voucher beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin de Voucher verkeerde op het tijdstip van levering. De Voucher waarover door Afnemer is geklaagd, dient door Afnemer zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van LocalFun voor nader onderzoek, door LocalFun of een door LocalFun aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Alle gemaakte kosten van het door LocalFun dan wel door een door LocalFun aangewezen derde verrichte onderzoek zijn voor rekening van Afnemer, indien en voor zover de klachten ongegrond blijken te zijn. 


11.5 Indien Afnemer met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan LocalFun toe te rekenen tekortkoming, waaronder wordt begrepen dat het terrein waarop het evenement waarvoor de Voucher toegang zou geven ontoegankelijk is (bijvoorbeeld vanwege sluiting van het park, of annulering van een concert) – in welk geval een klachtperiode van één maand na het verloop van de geldigheidsdatum van de Voucher geldt – zal LocalFun, naar eigen keuze, overgaan tot restitutie van de Prijs aan de Afnemer dan wel tot levering aan Afnemer van een vervangende Voucher. Afnemer dient LocalFun hiertoe een redelijke termijn te gunnen. 


11.6 Een melding dat de Voucher niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer mogelijk indien Afnemer of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van de geleverde Voucher. 


11.7 Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft Afnemer de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, LocalFun en/of een derde te beperken en beperkt te houden. 


11.8 Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door Afnemer, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e): a. onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden; b. aanpassing/verplaatsing zonder toestemming LocalFun; c. handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen. 

11.9 Klachten schorten de betalingsverplichting van Afnemer op geen enkele wijze op. 

11.10 Aan het in dit artikel genoemde, kan Afnemer geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover LocalFun tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. 

11.11 Klachten over facturen dienen door de Afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk op: klantenservice@ahuitjes.nl aan LocalFun te worden gemeld. 

11.12 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien Afnemer niet of niet geheel aan het hierin bepaalde voldoet, waarop Afnemer wordt geacht de Voucher in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
12.1 Hoewel door LocalFun aan de kwaliteit van het geleverde Voucher de uiterste zorg wordt besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen niet worden ingestaan. Afnemer zal LocalFun voor eventuele tekortkomingen of voor het gebruik door Afnemer van het geleverde Voucher op geen enkele wijze aansprakelijk houden. LocalFun is slechts aansprakelijk voor directe schade die Afnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan LocalFun toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen LocalFun verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. LocalFun aanvaardt slechts, met inachtneming van het voornoemde, verplichtingen tot schadevergoeding voor zover deze voortvloeien uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13 Overmacht 
13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van LocalFun uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan LocalFun kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van LocalFun en/of Afnemer en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. 

13.2
Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is LocalFun bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan één maand duurt, dan is Afnemer bevoegd LocalFun voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Afnemer slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding. 

13.3
Indien LocalFun de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst. 

13.4 Indien LocalFun de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is LocalFun gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof. 


Artikel 14 Opschorting / ontbinding 

14.1 LocalFun is bevoegd de Overeenkomst op te schorten conform de bevoegdheid die de wet haar daartoe verleent.

14.2
Afnemer kan aangekochte Vouchers niet annuleren/ ontbinden. Er geldt geen herroepingsrecht voor het aanbod onder ahuitjes.nl. Dit aanbod betreft merendeel diensten voor o.a. high tea en/of vrijetijdsbesteding die alleen op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode kunnen worden afgenomen door de Afnemer. De aanbieder heeft daarvoor capaciteit gereserveerd. In deze gevallen heeft Afnemer dan ook geen recht van ontbinding ( conform artikel 6:230p sub e). Alleen voor de vouchers van een pretpark en/of dierentuin geldt het herroepingsrecht, mits zij de gehele actieperiode zijn geopend.

14.3
LocalFun is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer indien: a. Afnemer zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt; b. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer; c. door Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Afnemer; d. met betrekking tot alle of een deel van Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor; e. Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend; f. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn; g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd; h. Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden; i. de ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt; Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt. 


Artikel 15 Geheimhouding en rechten van intellectuele eigendom 

15.1 Afnemer verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is. 

15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden diensten liggen bij LocalFun en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LocalFun. 

15.3
LocalFun heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Afnemer en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden conform hetgeen is weergegeven in artikel 15.3 en 15.4 van deze Algemene voorwaarden. 

15.4
LocalFun houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Daaronder zijn onder meer begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten. Alles in de ruimste zin des woords. Artikel 16 Privacybeleid 
16.1 De privacy van de Afnemer is voor LocalFun van groot belang. Alle persoonlijke informatie die in dat verband aan haar wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. 

16.2
LocalFun verzamelt persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres en de NAW-gegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de Afnemer gesloten Overeenkomst. 

16.3 Met toestemming van Afnemer worden persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de Overeenkomst opgeslagen. 

16.4 LocalFun zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien LocalFun van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van Afnemer te verstrekken. 

16.5 Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen. 

16.6 Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die LocalFun bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen. Hiervoor kan schriftelijk contact opgenomen worden met LocalFun via: klantenservice@ahuitjes.nl

16.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door Afnemer aan LocalFun verstrekte Persoonsgegevens van Afnemer worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door LocalFun op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.


Artikel 17 Cookiebeleid


LocalFun is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website (www.ahuitjes.nl, "website"). 

Dit cookiebeleid van LocalFun informeert u over het gebruik van cookies op deze website en hoe u dit gebruik kunt beheren.


17.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die via deze website worden geïnstalleerd en uitgelezen. Cookies worden gebruikt om navigatiegegevens zoals uw navigatievoorkeuren of profielgegevens, op te slaan.

17.2 Welke cookies gebruiken wij?

In het kader van uw bezoek aan onze website worden cookies op uw randapparaat (zoals computer, telefoon of tablet) geplaatst. De cookies die worden geplaatst en kunnen door ons worden geplaatst of van andere websites en partijen afkomstig zijn. 
Via de banner op de website kunt u toestemming geven voor het plaatsen en uitlezen van de cookies. 


17.3 Voor welke doeleinden worden de cookies gebruikt?

De cookies op deze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Cookies zorgen ervoor dat u gemakkelijker kunt browsen en bestellingen kunt plaatsen op onze website. Cookies helpen daarnaast om uw voorkeuren op te slaan, het doorklikken naar verschillende pagina’s makkelijker te maken en u relevante berichten te tonen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
(a) Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Ze zorgen ervoor dat u rond kunt surfen, verschillende pagina’s kunt bezoeken en alle functionaliteiten kunt gebruiken. Zonder deze cookies zouden essentiële elementen, zoals een beveiligde omgeving, niet kunnen worden aangeboden. 
(b) Analytisch: Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meeste worden bezocht, hoe mensen van de ene pagina op de andere terechtkomen en of er eventueel fouten optreden op sommige pagina’s. Hieruit krijgen we een statistisch overzicht over hoe onze website gebruikt word ten hoe wij onze website kunnen verbeteren. 
(c) Functionaliteit: Deze cookies zorgen ervoor dat we uw keuze kunnen herinneren en maken het makkelijker om u relevante informatie te tonen. 


17.4 Bewaartermijn van cookies

Zogenaamde 'sessie cookies' blijven alleen op uw randapparaat tijdens uw bezoek aan onze website. Andersoortige cookies blijven langer opgeslagen na uw bezoek aan onze website. De bewaartermijn voor deze cookies kan verschillen van enkele dagen tot uiterlijk de looptijd van de actie. 

17.5 Het beheren van uw cookies

Afhankelijk van de browser die u gebruikt heeft u een bepaalde mate van controle over het toestaan, blokkeren of verwijderen van cookies. Kijk daarvoor onder 'Opties', 'Instellingen', 'Tools' of vergelijkbare instellingen van uw browser. Hou er rekening mee dat door het verwijderen of blokkeren van cookies bepaalde functies op de website niet volledig meer kunnen werken.  

 

Meer informatie over cookies en over het wijzigingen van uw cookie instellingen vindt u op www.allaboutcookies.org. 


Veranderingen in ons cookiebeleid

Dit cookiebeleid wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Hou deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen. Veranderingen in dit cookiebeleid gaan in werking vanaf het moment dat ze op deze pagina staan.


Artikel 18 Verval van recht 

18.1 Iedere vordering jegens LocalFun die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van de Prestatie.


Artikel 19 Conversie 

19.1 Indien en voor zover op grond van de redelijke en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter ervan op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


Artikel 20 Nawerking 

20.1 De bepalingen uit de Overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden. 


Artikel 21 Strijdige clausules/voorrang 

21.1 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

22.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing. 
Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem. Daarbij wordt aan Afnemer een termijn gegund van één maand nadat LocalFun zich schriftelijk jegens hem op voornoemd beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil de door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.